หน้าแรก > บทความ > การจัดการ 3 สมัย ล้าสมัย-ตามสมัย-ล้ำสมัย

การจัดการ 3 สมัย ล้าสมัย-ตามสมัย-ล้ำสมัย

การจัดการที่ว่า “ ล้ำสมัย ”  นั้น  ต่างจาก “ ล้าสมัย ”   หรือ “ ตามสมัย ”   อย่างไรบ้าง

“ การจัดการแบบล้าสมัย ” นั้นเป็นวิธีการบริหารแบบโบราณ ที่บริหารจัดการโดยใช้วิธีกะคะเนเอาหยาบ ๆ ไม่ค่อยมีการวางแผนล่วงหน้า และไม่ค่อยอิงหลักวิชา แต่ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก มักตัดสินใจด้วยอารมณ์และสั่งการแบบเผด็จการ ซึ่งเหมาะกับการบริหารกิจการขนาดเล็ก แต่ในหลาย ๆ กรณีกิจการกลับเจริญรุ่งเรือง มีกำไรดี เพราะเน้นกำไรสูงสุดเป็นหลัก โดยไม่สนใจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และที่กำไรดีนั้นมักมาจากโกงภาษี โดยทำบัญชี  2  เล่มบ้าง กล้าทำผิดกฎหมายในเรื่องที่คิดว่าเอาตัวรอดได้ เช่น การทำธุรกิจจัดสรรที่ดิน โดยไม่ขออนุญาตจัดสรร แต่ใช้ชื่อคนหลาย ๆ คนเข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วม และแบ่งแยกที่ดินหลายครั้ง ๆ ละไม่เกิน  9  แปลง เป็นต้น

“ การจัดการแบบตามสมัย ” นั้นเป็นวิธีที่บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลกที่คิดว่าตัวเองทันสมัยนิยมทำ มักอิงหลักวิชาใช้วิธีวิเคราะห์คำนวณ วางแผนอย่างละเอียด  ใช้ทฤษฎีและกรณีศึกษาต่าง ๆ เป็นหลัก มักตัดสินใจในที่ประชุมโดยการลงมติเป็นหมู่คณะซึ่งมักเสียเวลาและค่าใช้จ่าย มากเกินไป จนทำให้เสียโอกาสดี ๆ และเสียดอกเบี้ยเพิ่ม เนื่องจากเวลาที่ตัดสินใจล่าช้า

ถึงแม้ในระยะหลัง ๆ บริษัทที่จัดการตามสมัยนิยมจะเน้นผลตอบแทนของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังคงมองคู่แข่งเป็นศัตรู โดยใช้กำลังที่เหนือกว่าและกลเม็ดเด็ดพรายต่าง ๆ เข่นฆ่าคู่แข่งให้ม้วยมอดมรณา บริษัทส่วนมากมักเน้นทำเพียงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่สนใจจริยธรรมและจรรยามารยาทเท่าที่ควร การทำลายคู่แข่งนั้น จะพบเห็นได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกจำนวนมากที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางปกติ ของการดำเนินธุรกิจ

“ การจัดการแบบล้ำสมัย ” เป็นวิธีใหม่ที่ดีกว่า ใช้แนวทางบริหารแบบวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยวิธีที่คล่องตัว ยืดหยุ่นมากกว่า และด้วยมุมมองที่กว้างกว่า จัดการตามสถานการณ์ โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบของวิธีการ จึงมักประหยัดเวลา ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้ดีกว่า

การจัดการแบบล้ำสมัย จะต้องดีกว่าในด้านของจริยธรรมด้วย จะไม่มีการคิดค้นกลยุทธ์เพื่อทำลายคู่แข่ง แต่คิดวิธีป้องกันตัวให้รอดพ้นจากการทำลายได้

“ การจัดการแบบล้ำสมัย ” จึงเป็นการสร้างนวัตกรรมการจัดการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เสมอไม่สิ้นสุดเปรียบประดุจท้องฟ้าที่ไร้ขอบ เขต และพิสูจน์แล้วว่าการบริหารด้วยจริยธรรมที่ดีและไม่ทำลายคู่แข่งนั้น ยังคงสามารถทำกำไรได้ดีกว่าด้วย

ตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้แสดงถึงการจัดการในยุคต่าง ๆ และความแตกต่างของการบริหารจัดการล้ำสมัยแบบ “ ศุภาลัย ”  ซึ่งได้ทำไว้ตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งบริษัท หรือประมาณเกือบ 20 ปีที่แล้วมา

การจัดการล้าสมัย        การจัดการตามสมัย        การจัดการล้ำสมัย           แบบ “ศุภาลัย”
1) เป็นวิธีที่ทำกันในอดีต               1) เป็นวิธีที่ส่วนใหญ่ทำกันในปัจจุบัน   1) เป็นวิธีใหม่ที่ดีกว่า แต่มีเพียงบางคน หรือกลุ่มน้อยเท่านั้นที่ใช้

2) ใช้วิธีคาดคะเน กะเกณฑ์เอาไม่ได้ใช้การคำนวณ วิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง  2) ใช้วิธีการคำนวณ วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ เช่น 2+2=4   2) ใช้แนวทางวิทยาศาสตร์ แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยที่ผลลัพธ์ยังคงเดิมเช่น 2+2=3+1 หรือ 8?2

3)มักใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก     3) ใช้ทฤษฎี กรณีศึกษาต่างๆ เป็นหลัก 3) ไม่ยึดมั่นในทฤษฎี หรืออิงประสบการณ์มากเกินไป แต่ใช้วิธีจัดการตามสถานการณ์

4) อารมณ์มีส่วนในการตัดสินใจมาก    4) ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล สถิติ      4) ตัดสินใจบนพื้นฐานของปัจจัยต่างๆ ที่กว้างกว่าเดิม เช่น นำเอาจิตวิทยา สังคมวิทยา  ช่วงเวลา กาลเทศะ ศิลปะ ฯลฯ เข้ามาพิจารณาด้วย

5)  มักใช้ได้กับกิจการขนาดเล็ก       5) มักใช้กับกิจการขนาดกลาง-ใหญ่      5) ใช้ได้กับกิจการทุกขนาด ทุกประเภท และทุกแขนง

6) มักใช้วิธีการแบบเผด็จการ โดยการสั่งการด้วยความคิดของบุคคล   6) มักใช้วิธีการแบบประชาธิปไตย ซึ่งอาจเป็นการประชุม ลงมติ การทำแบบสอบถาม ความเห็น ฯลฯ     6) เลือกใช้รูปแบบตามความเหมาะสมทั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานของประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกว่า

7) มักไม่ค่อยมีการวางแผนล่วงหน้า 7) วางแผนล่วงหน้า แต่บ่อยครั้งที่ใช้ ค่าใช้จ่ายและเวลาในการวางแผนมากเกินไป จนทำให้เสียโอกาส เสียดอกเบี้ย และเกิดผลกระทบในทางลบตามมาในภายหลัง 7) วางแผนที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายและเวลาที่ลดลง เพื่อลดการเสียโอกาส เสียดอกเบี้ยและอื่น ๆ

8) เน้นผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงสุด โดยไม่คำนึงว่าผิดกฎหมาย เช่น โกงภาษี โดยทำบัญชี 2 ชุด เป็นต้น 8) เน้นผลตอบแทนของฝ่ายต่าง ๆ   ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นหลัก บริษัทส่วนมากเน้นทำเพียงให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่สนใจจริยธรรม เช่น ใช้พลังที่เหนือกว่า เข่นฆ่าคู่แข่งขันรายเล็ก เป็นต้น 8) พยายามสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้รับเหมา สังคม ฯลฯ ประกอบกับจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีโดยไม่ทำลายคู่แข่ง

ที่มา http://newsroom.bangkokbiznews.com/comment.php?id=4240&user=prateep

Advertisements
หมวดหมู่:บทความ
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: